photo : kazuhei kimura
hairmake :  shizuka satake
model : mii